Vedtatt av Stortinget

Digitalisering av radio ble vedtatt av Stortinget i 2011. Beslutningen er basert på to ulike Stortingsmeldinger og hviler blant annet på offentlige høringer.

Av

Digitalisering av radio er utredet i flere faser.  En partssammensatt arbeidsgruppe ledet av Medietilsynet, laget i 2005 en rapport om digitalisering av radiomediet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Digitaliseringsspørsmålet ble også utredet i Stortingsmelding 30 2006/2007. I kjølvannet av denne etterlyste kringkasterne en revisjon med tydeligere føringer for gjennomføring, som kom gjennom Stortingsmeldingen i 2010/2011. Departementets beslutning om å legge frem den siste stortingsmeldingen hviler også på vurderingen om at det er ressurskrevende å vedlikeholde FM-nettet – og at større land i Europa tar aktive steg i retning av å digitalisere radiomediet.

Beslutningen om å digitalisere radio ble vedtatt med bredt politisk flertall. Samtlige politiske partier stemte for, med unntak av Frp.

Flere vurderinger

Departementet har gjort flere vurderinger rundt teknologiskiftet, blant annet av hvilke kostnads- og nytteeffekter en digitalisering vil kunne tenkes å ha. Vurderingen tar utgangspunkt i to sentrale forutsetninger, den første er at radiomediet før eller siden vil bli digitalisert. Den andre er at man tror at det digitale radiotilbudet i framtiden ikke bare blir formidlet via DAB, men vil bli preget av ulike teknologier som lever side om side.

Departementet har sagt at overgangen til digital radio bør være aktørstyrt. Det er lagt opp til at P4 og Radio Norge får tilbud om å forlenge de analoge konsesjonene for riksdekkende, kommersiell radio i FM-nettet fram til 2017. Tilbud om forlengelse har forutsatt at radiostasjonene har forpliktet seg til å videreføre allmennkringkasterprofilen som er nedfelt i gjeldende konsesjoner, at de betaler konsesjonsvederlag og støtter utbygging av en kommersiell frekvensblokk til minst 90 prosent befolkningsdekning.

En viktig forutsetning for en vellykket overgang til digital radio er at interessene til lokalradioene blir ivaretatt på en fullgod måte, og at de fleste lokalradioer bør ha mulighet til å sende på FM også etter 2017.

Fem krav fra myndighetene

Digitalisering av radiomediet innebærer fordeler for både lyttere og kringkastere. Myndighetenes plan for overgang satte fem kriterier til grunn for slukking av riksdekkende FM-nett.

* NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet.

* Det kommersielle nettet må være bygget ut til minst 90 pst. befolkningsdekning.

* Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum.

* Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.

* Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform.

Digitalisering forutsetter FM-avvikling

Stortingsmeldingen fremhever at digitalisering av radio kan ikke skje uten at FM-nettet avvikles. FM-nettet hviler på en analog teknologi som er dyr å drive og som krever store nye investeringer for å bli videreført. Digital teknologi tillater en mer effektiv distribusjon av radio, som etter investeringsperioden vil være mer lønnsom enn FM-teknologien. Digital teknologi gir større radiomangfold fordi det tillater lydkomprimering som mangedobler kanalkapasiteten. Dobbeltdistribusjon vil kun finne sted i overgangsperioden.

LENKE: Stortingsmelding 8 2010/2011

LENKE: Utbyggingen av de nye DAB-nettene

LENKE: Sentrale milepæler for digitalisering av radio